Dette påvirker global oppvarming

Menneskeskapt global oppvarming

Jordens temperatur øker nesten dobbelt så fort som den gjorde for femti år siden. Forskere har konkludert med at denne økningen i hastighet og endring i varme-mønster ikke kan forklares av naturens naturlige sykluser. De mener at den eneste forklaringen på denne endringen er menneskeskapte utslipp.

For å nå en endelig konklusjon vedrørende klimaendringer skapte FN et panel bestående av forskere kalt FNs klimapanel(IPCC). Dette panelet møtes med et par års mellomrom og går gjennom de siste årenes forskning og skriver en oppsummerende rapport som tar for seg alt man så langt vet om global oppvarming. Hver rapport representerer dermed en konsensus mellom hundrevis av ledende forskere på fagområdet.

En av de første tingene IPCC vedgikk var at det er mange ulike gasser og utslipp som skaper global oppvarming, og at mennesker slipper ut disse på mange ulike måter. Aller mest kommer fra bruken av fossilt brensel i biler, fabrikker, og produksjon av elektrisitet. Gassen som er den største synderen er karbondioksid, også kalt CO2. Andre syndere inkluderer metan som blir sluppet fri fra søppeldynger og jordbruk, nitrogenoksid fra gjødsel, gasser som brukes til nedkjøling og avskoging og tømmervirksomhet av områder som ellers ville lagret CO2.

Ulike drivhusgasser fanger og skaper varme i ulik grad. Noen av disse fanger mer varme enn CO2. Metan produserer 20 ganger mer varme enn CO2 og nitrogenoksid er 300 ganger sterkere enn CO2. Grunnen til at CO2 er den største synderen er fordi denne i mye større grad blir brukt av mennesker og blir sluppet ut i atmosfæren.

For å forstå den samlede effekten av alle drivhusgassene pleier forskere å snakke om drivhusgasser i forhold til CO2 mengder. Siden 1990 har de årlige utslippene økt med 6 milliarder metriske tonn verden rundt, noe som er en økning på 20 prosent.

Kontroverser

De siste årene har global oppvarming blitt et hett politisk tema. Etter hvert som forskermiljøet har blitt mer og mer sikre på hva som skaper global oppvarming har debatten beveget seg bort fra om mennesker skaper denne oppvarmingen eller ikke, nå prater man heller om hvordan vi bør respondere på den kommende krisen.

Det finnes tegn på at planeten vår blir varmere over hele jorden. Den enkleste måten å se at temperaturen øker på er å se på temperaturmålinger det siste århundret. Jorden rundt har jordens gjennomsnittlige temperatur økt med over en grad(Fahrenheit) det siste århundret, i deler av Arktis er denne økningen dobbelt så høy.

Dette betyr ikke at temperaturen har fluktuert innen og mellom ulike regioner i verden, sesonger og tider på døgnet. Men hvis man ser på det årlige gjennomsnittet globalt, vil man se at temperaturen beveger seg oppover.

Hvordan måles global oppvarming?

Selv om det ikke er mulig å se på temperaturmålinger mange tusen år bak i tid, så finnes det andre steder vi kan finne informasjon om hva slags temperatur ulike områder rundt om i verden har hatt de siste tusen årene. For eksempel lagrer trær informasjon om hvordan klimaet tidligere har vært i områdene hvor de vokser. Hvert år vokser trær og blir tykkere, i varme perioder blir ringene tykkere enn i kalde perioder. Dermed kan gamle trær og tømmer gi oss verdifull informasjon om klimaet flere hundre og tusen år tilbake i tid.

Man kan også finne spor begravet under hav og innsjøer. Pollen dyr og partikler faller til bunnen av hav og innsjøer hvert år og skaper sedimenter. Sedimentene preserverer disse sporene og dette gir oss verdifull informasjon om hva som befant seg i luften og havet da de falt til bunnen. Denne informasjonen blir hentet opp av havbunnen ved hjelp av rør som blir lagt inn i gjørmen på bunnen av hav og innsjøer og suger opp deler av sedimentene.

 

Privacy Policy